Právní služby

Prioritou při poskytování právních služeb je kromě ochrany práv a zájmů každého klienta, spokojenosti klienta a úspěchu v konkrétních právních kauzách především také dodržování morálních pravidel a zásad vyplývajících ze zákona o advokacii a stavovských předpisů České advokátní komory, a to zejména zachování důvěrnosti získaných informací a dodržování povinnosti mlčenlivosti advokáta.

Klienty JUDr. Kateřiny Petrželkové jsou významné obchodní společnosti, jakož i další významní individuální podnikatelé.


Komplexní právní služby v oblasti zadávání veřejných zakázek

 1. Organizace zadávacích řízení a komplexní právní služby zadavatelům
  • příprava a zpracování, popř. kontrola zadávacích podmínek
  • oznámení o zahájení zadávacího řízení, výzva k podání nabídek, popř. výzva k jednání
  • zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace
  • právní služby v rámci průběhu celého zadávacího řízení
  • právní služby při rozhodování zadavatele o námitkách a v rámci správního řízení o přezkoumání úkonu zadavatele před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
  • organizace zadávacích řízení v rámci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
  • organizace zadávacích řízení zadávaných mimo režim zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
 2. Komplexní právní služby uchazečům a zájemcům o veřejné zakázky
  • kontrola dokladových částí nabídek
  • konzultace ve věcech prokazování kvalifikace
  • právní služby ve věcech přípravy námitek a návrhů na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele
 3. Audity zadávacích řízení – zpětná kontrola probíhajících, případně již ukončených zadávacích řízení
 4. Vzdělávání v oblasti veřejných zakázek – semináře a školení

Obchodní právo


Obchodní závazkové vztahy


Zakládání společností


Směnečné právo


Zápisy do obchodního a živnostenského rejstříku

Právní pomoc ve věcech zápisu do obchodního a živnostenského rejstříku.


Úpadkové právo


Zastupování v soudním řízení


Zastupování v rozhodčím řízení


Občanské právo


Rodinné právo


Pracovní právo


Vymáhání pohledávek

Právní pomoc při soudním a mimosoudním vymáhání pohledávek.


Převody nemovitostí, byty a nebytové prostory


Právní pomoc ve věcech zápisu práv do katastru nemovitostí


Zápisy práv do katastrů nemovitostí

Právní pomoc ve věcech zápisu práv do katastru nemovitostí.


Trestní a správní právo


Sepisování smluv


Ostatní oblasti působnosti

Například:

 • zajištění znaleckých posudků ze všech oborů
 • prohlášení advokáta o pravosti podpisu
 • úzká spolupráce s exekutory, notáři, soudními znalci

Nejnovější sdělení